รายละเอียด ITA

ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำหรับวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


 

ข้อ

ข้อมูล

คลิ๊ก

 โครงสร้าง

 

 ข้อมูลผู้บริหาร

 

 อำนาจหน้าที่

 

 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 ข้อมูลการติดต่อ

 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 Q&A

 

 Social Network

 

๑๐

 แผนดำเนินงานประจำปี

 

๑๑

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

 

๑๒

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

๑๓

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

๑๔

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

๑๕

 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

 

๑๖

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

๑๗

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

๑๘

 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

๑๙

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

๒๐

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

๒๑

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

๒๒

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

๒๓

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

๒๔

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

 

๒๕

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

๒๖

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

๒๗

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

๒๘

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

๒๙

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

๓๐

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

๓๑

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

๓๒

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

๓๓

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

๓๔

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

๓๕

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

๓๖

 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ ๖ เดือน

 

๓๗

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

๓๘

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

๓๙

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน