ข้อมูลสถานประกอบการ

บัญชีชื่อสถานประกอบการฝึกอาชีพ นักศึกษาระดับ ปวช./ปวส. แต่ล่ะแผนกวิชา

สถานประกอบการ ปี1/2561                                                    สถานประกอบการ ปี2/2561 

สถานประกอบการ ปี1/2560                                                    สถานประกอบการ ปี2/2560