ข้อมูลสถานศึกษา

     วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการศึกษา หรือกระจายสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาออกสู่ท้องถิ่น ในระดับอำเภอ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544)

     โดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 10 บ้านศรีวิชัย ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ทั้งหมด 99 ไร่ 2 งาน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

     พ.ศ. 2541  จัดการเรียนการสอน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาการบัญชี

     พ.ศ. 2542  เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

     พ.ศ. 2543  เปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     พ.ศ. 2545  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี

     พ.ศ. 2546  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เพิ่มอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟ้ากำลังและสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     พ.ศ. 2547  เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตั่งแต่ 30 – 150  ชั่วโมง  และหลักสูตรแกนมัธยมเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)เพิ่มอีก 1  สาขาวิชา  คือ  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

     พ.ศ. 2551  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เพิ่มอีก 1  สาขาวิชา  คือ  สาขางานเชื่อมโลหะ

     พ.ศ. 2555  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องมือกล

     พ.ศ. 2560  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโรงแรม


วิสัยทัศน์

  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค

 
 พันธกิจ

     1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
     2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
     3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง  เสมอภาค  และเป็นธรรม
     4.  เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ  ระดับฝีมือ  เทคนิค  และเทคโนโลยีของประเทศ
     5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและ      การฝึกอบรมวิชาชีพ
     6.  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชน
     7.  ส่งเสริม/พัฒนา  ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  มั่นคง  และก้าวหน้า ในวิชาชีพ

อัตลักษณ์

เป็นคนดี มีฝีมือ ยึดถือบริการ

 
เอกลักษณ์

"ทักษะดี  มีจิตอาสา"

   ปรัชญาของวิทยาลัย

วิชาการดี  ฝีมือเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำพัฒนาสังคม

 

สีประจำวิทยาลัย

"ขาว – แดงเลือดหมู"

               

 

             ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

 


 
แผนที่ : วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง