ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2565ลำดับ
ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้บริหาร 5 0 5
2 ข้าราชการครู 8 4 12
3 ข้าราชการพลเรือน 0 0 0
4 พนักงานราชการ 6 0 6
5 ครูพิเศษสอน 17 16 31
6 เจ้าหน้าที่ 1 14 15
7 นักการภารโรง 3 2 5
8 ยามรักษาการ 2 0 2
9 แม่บ้าน 0 3 3
10 พนักงานขับรถ 2 0 2
         
  รวมทั้งหมด 44 35 79

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2565


ลำดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1 แผนกวิชายานยนต์ 6 0 6
2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 6 0 6
3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 5 0 5
4 แผนกวิชาการบัญชี 2 4 6
5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 4 5
6 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 0 1 1
7 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3 5 8
8 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 5 2 7
9 แผนกวิชาช่างเชื่อม 2 0 2
10 แผนกวิชาการโรงแรม 0 1 1
11 โลจิสติกส์ 0 2 2
 

 รวมทั้งหมด

30 19 49
 

 

*อัพเดตข้อมูล 24/06/65

     

           


>>> คลิกดูภาพบุคลากรทั้งหมด <<<