ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2563ลำดับ
ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1 ผู้บริหาร 5 0 5
2 ข้าราชการครู 9 3 12
3 ข้าราชการพลเรือน 0 0 0
4 พนักงานราชการ 5 1 6
5 ครูพิเศษสอน 22 16 38
6 เจ้าหน้าที่ 3 13 16
7 นักการภารโรง 3 0 3
8 ยามรักษาการ 2 0 2
9 แม่บ้าน 0 3 3
10 พนักงานขับรถ 2 0 2
         
  รวมทั้งหมด 51 36 87

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 2563


ลำดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1 แผนกวิชายานยนต์ 7 1 8
2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 5 3 8
3 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 5 0 5
4 แผนกวิชาการบัญชี 2 4 6
5 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 4 6
6 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 2 0 2
7 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 3 5 8
8 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 7 1 8
9 แผนกวิชาช่างเชื่อม 2 0 2
10 แผนกวิชาการโรงแรม 0 2 2
  รวมทั้งหมด 35 20 55
 

 

*อัพเดตข้อมูล 31/07/63

     

           


>>> คลิกดูภาพบุคลากรทั้งหมด <<<