งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานวิทยบริการห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(๑) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมและบุคคลทั่วไป
(๒) พัฒนาการบริการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
(๓) วางแผนพัฒนาห้องสมุดการให้บริการด้านเอกสารการพิมพ์สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์
(๔) รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งห้องโสตทัศนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(๕) จัดหา รวบรวมวัสดุ สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
(๖) ควบคุมดูแลห้องสมุด จัดหาหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๗) วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ และจัดหาหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุด ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) เสนอโครงการและรายงานปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย