ประเภท : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิ... รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง [อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 16 มกราคม 2565 เพื่อค... ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 10 มกราคม - 16 มกราคม 2565 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ( Covid-19 )[อ่าน : 27 ครั้ง]
 • แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 65-68 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 65-68[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ประกาศ !!รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ !! รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[อ่าน : 71 ครั้ง]
 • ประกาศ !!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรก... ประกาศ !!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และเจ้าหน้าที่ธุรการ[อ่าน : 80 ครั้ง]
 • แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕[อ่าน : 115 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่อง... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ในระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 5 ตุลา...[อ่าน : 123 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่อง... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ในวันที่ 1-15 กันยายน 2564[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR ) ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง อาชีวศึกษาจังหวัดหนองบั... https://drive.google.com/file/d/1wNItZyl0AEEz4LEAPx0Rl1M3MuCFC_1m/view?usp=sharing[อ่าน : 160 ครั้ง]
 • ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 31 สิงหาคม... ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ( Covid-19 )[อ่าน : 98 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่อง... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง เรื่องการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) ในวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564[อ่าน : 139 ครั้ง]
 • ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่าง วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 กรกฎาค... ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่าง วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด19 ( covid-19 [อ่าน : 128 ครั้ง]
 • โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตร “อบรมเขียนแผนธุรกิจ Business Pla... โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตร “อบรมเขียนแผนธุรกิจ Business Plan” ประจำปีงบประมาณ 2564[อ่าน : 147 ครั้ง]
 • ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม... ประกาศ!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนต่อเนื่องระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ( Covid-19 )[อ่าน : 137 ครั้ง]
 • ประกาศ!!! วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโค... เรื่อง วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษ ในระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม -11 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด ( Covid-19 )[อ่าน : 153 ครั้ง]
 • ประกาศ เลื่อนกำหนด วันเปิดภาคเรียน 1/2564 [อ่าน : 234 ครั้ง]
 • ประกาศ เลื่อนกำหนด วันเปิดภาคเรียนของนักเรียน-นักศึกษา ประกาศ เลื่อนกำหนด วันเปิดภาคเรียนของนักเรียน-นักศึกษา[อ่าน : 272 ครั้ง]
 • การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 [อ่าน : 343 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ... [อ่าน : 274 ครั้ง]
 • ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่านผู้อำนวยการ ผอ.คำพันธ์ ศรีเมือง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาล... ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับท่านผู้อำนวยการ ผอ.คำพันธ์ ศรีเมือง ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และท่าน ผอ.คมสัน อรรคแสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง[อ่าน : 366 ครั้ง]
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในก... ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา[อ่าน : 430 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำ... ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 542 ครั้ง]
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 474 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทค... ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ[อ่าน : 485 ครั้ง]
 • การมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั... การมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)[อ่าน : 600 ครั้ง]
 • แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ชำระเงินและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าชัา แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ชำระเงินและอัตราค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าชัา[อ่าน : 416 ครั้ง]
 • เลื่อนกำหนดการวัน ปิด-เปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน-นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิ... เลื่อนกำหนดการวัน ปิด-เปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน-นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)[อ่าน : 407 ครั้ง]
 • มาตรการในการคัดกรอง ไวรัสโควิด-19 มาตรการในการคัดกรอง ไวรัสโควิด-19 ของวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง[อ่าน : 541 ครั้ง]
 • เลื่อนการมอบตัว การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาแบบออนไลน์ [อ่าน : 601 ครั้ง]
 • การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เรื่องการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563[อ่าน : 637 ครั้ง]
 • วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จะเปิดสอน การทำเจลล้างมือ​ ให้กับ​ ประชาชน และผู้สนใจ วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง จะเปิดสอน การทำเจลล้างมือ​ ให้กับ​ ประชาชน และผู้สนใจ จะเปิดสอนในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีค.63[อ่าน : 550 ครั้ง]
 • ประกาศ แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชำระเงิน และอัตราค่าปรับการชำระเงินลงทะเบียนเรียนล่าช... [อ่าน : 550 ครั้ง]
 • ประกาศ กำหนดวันปิด-เปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน-นักศึกษา หลักสูตร ปตอ. ปวช. และปว... [อ่าน : 561 ครั้ง]
 • ประกาศ การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา(ปตอ.) ระดับประกาศนี... [อ่าน : 546 ครั้ง]
 • ประกาศรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา(ปตอ.) ระดับประกาศนีย... [อ่าน : 568 ครั้ง]
 • กำหนดการถ่ายรูปรวม แต่ละสาขาวิชา [อ่าน : 560 ครั้ง]
 • กำหนดการถ่ายรูปติดวุฒิการศึกษา (รูปเดี่ยว) ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 513 ครั้ง]
 • ประกาศ กำหนดวันมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 508 ครั้ง]
 • กำหนดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 1 มกราคม 2563 กำหนดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 1 มกราคม 2563[อ่าน : 524 ครั้ง]
 • บริษัท ไทยจูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง บริษัท ไทยจูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง[อ่าน : 604 ครั้ง]